2023 වසරෙහි බෞද්ධ සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල

කලාපයන්ගේ එකතුව

2023 වෙසක් මස බෞද්ධ සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපයෙහි අන්තර්ගතය

 • වෙසක් පොහොය වර්ණනාව
 • වෙසක් උත්සවය
 • වෛශ්‍යාක්‍ය මංගල්‍යය
 • මොහදුර බිදලන වෙසක් මංගල්‍යය
 • ප්‍රඥාවේ මාවත පෙන්වන මහා මුනිවත
 • නිවන් මගට රුවන් දොර
 • රහතුන් ගිය මග
 • සුසර අතිරේකය – නිවන් ලබමු
 • වෙසක් උත්සවය අර්ථවත් කරගමු
 • පුදබිමක අසිරිය – රන්ගිරි දඹුලු රජ මහා විහාරය
 • උඩරට කැටයම් කලාව – ගම්පොල යුගය
 • කිසිල් ලෙන් විහාර සංකීර්ණය
 • සඳ සිසිල – වෙසක් මිහිර
 • ජීවිතයට මංගල සූත්‍රය පිළිපදිමු
 • චිත්‍ර කථාව – සාමා (සාමා ජාතකය ඇසුරෙන්)
 • තෙමගුල
 • වන්දනා චාරිකා – ලංකාරාමය