2023 වසරෙහි බෞද්ධ සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල

කලාපයන්ගේ එකතුව

2023 ඇසල මස බෞද්ධ සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපයෙහි අන්තර්ගතය

 • ඇසල පොහොය වර්ණනාව
 • පුදබිමක අසිරිය – සිතුල් පව්ව රජමහා විහාරය
 • විදසුන
 • භවයෙන් භවයට
 • තථාගත බල සහ චතු විශාරද ඤාණ
 • උඩරට ඇත් දත් සහ ඇත් දළ කැටයම් කලාව
 • නිවන් මග
 • සඳ සිසිල
 • චීන බෟද්ධ සංස්කෘතියේ හර පද්දතිය ඉස්මතු කරන මයිජිශාන් ලෙන
 • කිසිවක් නොසොයන්න. හමුවීමට කිසිවක් නැත
 • උතුම්ම ලාභය නිරෝගි බවයි
 • චිත්‍ර කථාව – සාමා (සාමා ජාතකය ඇසුරෙන්)
 • සුසර අතිරේකය
 • වන්දනා චාරිකා – කිරි වෙහෙර සහ කතරගම දේවාලය
 • ජාතික පිරිවෙන් දිනට සමගාමීව වැලිවිට පිණ්ඩපාතික අසරණ සරණ සරණංකර සංඝරාජ අනුස්මරණය