රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය -2020 ඔක්තෝබර්

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 ඔක්තෝබර් (වප්)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය -2020 සැප්තැම්බර්

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 සැප්තැම්බර් (බිනර)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය -2020 අගෝස්තු

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 අගෝස්තු (නිකිණි )

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය -2020 ජුලි

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 ජුලි (ඇසල)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය -2020 ජුනි

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 ජුනි (පොසොන්)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය -2020 මැයි

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 මැයි (වෙසක්)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය -2020 අප්‍රේල්

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 අප්‍රේල් (බක්)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය -2020 මාර්තු

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 මාර්තු (මැදින්)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය -2020 පෙබරවාරි

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 පෙබරවාරි (නවම්)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය - 2020 ජනවාරි

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2020 ජනවාරි (දුරුතු)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය - 2019 දෙසැම්බර්

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2019 දෙසැම්බර් (උදුවප්)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය - 2019 නොවැම්බර්

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2019 නොවැම්බර් (ඉල්)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ මාසික සාර සංග්‍රහය අන්තර්ජාල කලාපය - 2019 ඔක්තෝබර්

ශ්‍රි.බු.ව 2563 - ක්‍රි.ව 2019 ඔක්තෝබර් (වප්)